REGULAMIN Ośrodka Wypoczynkowego PERŁA BORÓW

Dyrekcja Ośrodka Wypoczynkowego Perła Borów wysoko cenić będzie współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
Z przyjemnością informujemy, iż opiekunem i doradcą naszych Gości jest Recepcja

&1
PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Perła Borów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku, całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Perła Borów
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz na stronie internetowej www.perlaborow.pl

&2
DOBA HOTELOWA

1. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby. Jeśli nie zostanie określony czas pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość ośrodka powinien zgłosić w Recepcji do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

&3
REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przybywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny pobytu z cennika obowiązującego w Ośrodku.
4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku , albo też w inny sposób zakłócił spokój w Ośrodku
5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ośrodek nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
6. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Ośrodka Wypoczynkowego Perła Borów. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

&4
USŁUGI

1. Ośrodka Wypoczynkowego Perła Borów świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
2. Ośrodka Wypoczynkowego Perła Borów ma obowiązek zapewnić:
· warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
· bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
· profesjonalną i uprzejmą obsługę
· wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
3. Na życzenie gościa ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
· udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
· budzenie o wyznaczonej godzinie

&5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
2. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obwiązującego cennika hotelowego.
3. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).
5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
7. Ośrodek wydaje jeden klucz. W przypadku zgubienia klucza bądź breloka Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 złotych.

8. Na terenie ośrodka, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych. W/w kwota zostanie doliczona do rachunku klienta.
9. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń
10. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
11. Gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

&6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
2. Ośrodka Wypoczynkowego Perła Borów dysponuje parkingiem niestrzeżonym monitorowanym, bezpłatnym dla Gości hotelowych.
3. Ośrodka Wypoczynkowego Perła Borów nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Ośrodka Wypoczynkowego Perła Borów. Parking na terenie ośrodka przeznaczony jest dla Gości jest bezpłatny, niestrzeżony monitorowany.

&7
ZWROT POZOSTAWIONYCH RZECZY

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ośrodek przechowa te przedmioty przez 14 dni.

& 8
POBYT ZWIERZĄT

1. Na terenie Ośrodka dopuszcza się obecność psów po uiszczeniu należytej opłaty. Opłata zgodna z aktualnym cennikiem.
2. Właściciel psa na terenie Ośrodka i na zewnątrz zobowiązany jest do prowadzenia go na smyczy oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez czworonoga.
3. Właściciel psa odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez psa.
4. Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach Ośrodka oraz aby nie zakłócał wypoczynku innych gości.
5. Na terenie jadali obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów.

&9
KORZYSTANIE Z STREFY SAUN

Strefa saun czynna jest w godzinach 10:00 -22:00
Osoby chcące skorzystać z płatnej Strefy saun zobowiązane są do rezerwacji godzinowej w Recepcji oraz uiszczenia opłaty zgodnej zobowiązującym cennikiem
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, urazy, szkody na zdrowiu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń lub nieprzestrzeganiem regulaminu Strefy saun dostępnym w Recepcji lub w Strefie saun.

&10
KORZYSTANIE Z STREFY SPA

Strefa SPA czynna jest w godzinach
10:00 -19:00 ( niedziela- czwartek ) 09:00-21:00 ( piątek- sobota)
Osoby chcące skorzystać z płatnej Strefy SPa zobowiązane są do rezerwacji godzinowej w Recepcji SPA oraz uiszczenia opłaty zgodnej zobowiązującym cennikiem
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, urazy, szkody na zdrowiu.

&11
KORZYSTANIE Z STREFY ROZRYKI

Strefa rozrywki czynna jest codziennie w godzinach 10:00 – 22:00.
Osoby chcące skorzystać z pomieszczeń strefy rozrywki tj. bilard, ping pong, pilkarzyki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu powyższych pomieszczeń, rezerwacji godzinowej w Recepcji .
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, urazy, szkody na zdrowiu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń lub nieprzestrzeganiem regulaminu pomieszczeń strefy rozrywki.

&12
REKLAMACJE

1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Ośrodek należy zgłaszać możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia na recepcje, która jest zobowiązana do przekazania reklamacji Kierownictwu Ośrodka
2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
3. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.

&13
MONITORING

1. Monitoring wizyjny jest prowadzony przez Baltic Rest Sp z o o – Właściciela obiektu.
2. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze objętym monitoringiem, porządku na tym obszarze oraz w celu ochrony mienia w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. W ramach prowadzonego monitoringu dochodzi do utrwalenia wizerunku osób znajdujących się na obszarach objętych monitoringiem. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów monitoringu w granicach prawnie dozwolonych.

&14
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Uprasza się Gości o nie powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Ośrodka, mogącego przeszkadzać bądź też irytować pozostałych Gości. Nie stosowanie się do powyższego traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano
2. W całym obiekcie niedozwolone jest przechowywanie broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i niebezpiecznych.
3. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażenia.
4. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i naczyń z jadalni hotelowej. Za wynoszenie jedzenia będzie naliczana dodatkowa opłata jak za wyżywienie płatne w kwocie 30 złotych / osoba
5. Na terenie Ośrodka znajduje się restauracja czynna w godzinach 13:00 – 20:00 , oraz bar w Restauracji. obowiązuję zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu zakupionego poza Restauracją .
6. Śniadanie podawane jest w godzinach od 8: 00 do godziny 10:00, obiadokolacja w godzinach od 17:00 do godziny 19:00
7. Zmiana ręczników co trzy dni lub na życzenie gości.
8. Rezerwację dodatkowych usług : Strefa saun, Strefa SPA, Bilard, Ping – pong proszę zgłaszać w recepcji.

 

Życzymy Państwu miłego pobytu!
Dyrekcja
Ośrodka Wypoczynkowego Perła Borów